Spółka z o.o.

Witaj na blogu spolkazoo.info

Szukając informacji dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotarłeś na mojego bloga. Ten blog to miejsce nietypowe w internecie – znajdziesz tu rzetelne informacje dotyczące spółki z o.o., którymi podzielę się z Tobą jako adwokat zajmujący się na co dzień prawem spółek.

W tej chwili znajdujesz się na stronie głównej bloga – znajdziesz tutaj wyłącznie podstawowe informacje na temat spółki z o.o.. Zakładam, że chciałbyś dowiedzieć się na ten temat znacznie więcej, dlatego zachęcam Cię do odwiedzenia strony zawierającej poszczególne wpisy.

Jeżeli szukasz prawnika specjalizującego się w spółce z o.o., to dobrze trafiłeś. Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących spółek z o.o., w tym zwłaszcza dotyczących konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek (m.in. zaskarżanie uchwał, czy żądanie rozwiązania spółki przez sąd) oraz egzekwowania odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 podstawowe informacje na temat spółki z o.o.

Spółka prawa handlowego

Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego – jej działanie regulują w największym zakresie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli chcesz założyć taką spółkę lub zostać wspólnikiem już istniejącej spółki powinieneś zapoznać się co najmniej z przepisami art. 11 – 21 oraz art. 151 – 300 tej ustawy.

Wraz ze spółką akcyjną jest jedną z tzw. spółek kapitałowych – spółek, w których przynajmniej teoretycznie decydującą rolę odgrywa kapitał przekazany spółce w momencie jej zakładania, a nie osobiste zaangażowanie wspólników w rozwój i funkcjonowanie spółki. W przypadku mniejszych spółek z o.o. opierających się na osobistym zaangażowaniu wspólników takie założenie jest jednak tylko teoretyczne.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Osobowość prawa i organy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych – np. spółki jawnej) posiada osobowość prawną oraz działa przez organy: zarząd i zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że działanie tej spółki jest bardziej sformalizowane niż działanie innych spółek.

W niektórych spółkach z o.o. może także występować komisja rewizyjna albo rada nadzorcza – ich istnienie nie jest jednak obowiązkowe. Rada nadzorcza jest organem występującym bardzo rzadko, zdarza się to najczęściej w przypadku spółek prowadzących działalność na bardzo dużą skalę albo spółek o specyficznym rysie historycznym (np. powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych). Istnienie komisji rewizyjnej to zjawisko całkowicie jednostkowe.

Odpowiedzialność za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tym co skłania wiele osób do zastanowienia się nad założeniem spółki z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Jest to jednak zasada, od której istnieją drobne wyjątki.

Musisz jednak pamiętać o tym, że odpowiedzialność za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ponosić członek zarządu – między innymi w przypadku niewypłacalności spółki oraz za długi podatkowe tej spółki. Oznacza to, że wspólnik spółki pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu spółki będzie ponosił odpowiedzialność za długi spółki z o.o..

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2 sposoby podpisania umowy

Umowa spółki z o.o. może zostać zawarta w sposób tradycyjny (w formie aktu notarialnego) oraz w sposób elektroniczny – z wykorzystaniem wzorca umownego dostępnego w systemie elektronicznej rejestracji spółek.

W tym przypadku rejestracji elektronicznej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą tylko uzupełnić niezbędne dane wymagane przez system rejestracji (np. osoby wspólników, nazwę spółki, adres spółki) i ewentualnie wybrać jedno z gotowych rozwiązań co do podstawowych kwestii dotyczących spółki (np. czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza, czy też nie).

W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego możliwe jest zawarcie umowy o dowolnej treści i dopasowanie jej do potrzeb wspólników. Jeżeli zależy Ci na czasie, możliwe jest także zarejestrowanie spółki przez internet i następnie dokonanie odpowiednich zmian w umowie spółki z o.o. – zmiany takie są skuteczne jednak dopiero od momentu ich zarejestrowania w KRS.

Podpisanie umowy spółki z o.o.

Minimalna treść umowy spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa musi składać się co najmniej z następujących elementów:

 • firma i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym,
 • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony, najczęściej spółki zakłada się na czas nieoznaczony).

Czy wystarczy mi najprostsza umowa?

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki z o.o. z pewnością zastanawiasz się, czy umowa składająca się tylko z elementów wymienionych powyżej będzie wystarczająca w Twoim przypadku. Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Jeżeli spółka będzie jednoosobową spółką z o.o., to zapewne tak. Jeżeli spółka będzie spółką będzie miała większą ilość wspólników tylko po to, aby nie była traktowana jako spółka jednoosobowa, to odpowiedź będzie analogiczna.

Jeżeli w spółkę będzie zaangażowana większe liczba wspólników, to prawdopodobnie nie. Nawet jeżeli w chwili zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jesteś przekonany, że doskonale dogadujesz się ze swoimi wspólnikami, to w zdecydowanej większości spółek w pewnym momencie pojawiają się różnego rodzaju konflikty. Wtedy treść umowy dostosowana do Waszych potrzeb może okazać się zbawienna.

Rejestracja spółki z o.o.

Obowiązek rejestracji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega rejestracji w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero od momentu zarejestrowania spółki, spółka ta uzyskuje swoją ostateczną formę, której składnikiem jest m.in. osobowość prawna.

Rejestracji spółki z o.o. dokonuje sąd rejestrowy właściwy dla miejsca siedziby spółki. Rejestracja odbywa się na skutek wniosku o zarejestrowanie spółki złożonego do sądu przez spółkę, a raczej przez wszystkich członków zarządu tej spółki (muszą oni wspólnie podpisać wniosek lub wspólnie udzielić pełnomocnictwa do jej zarejestrowania).

Spółka z o.o. w organizacji

Do momentu zarejestrowania spółki z o.o. przez sąd rejestrowy, a od momentu podpisania umowy spółki u notariusza spółka istnieje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W tym czasie spółka posiada tzw. podmiotowość prawną. Oznacza to, że spółka może być już podpisywać umowy, a nawet prowadzić działalność gospodarczą.

Termin rejestracji spółki z o.o.Wniosek o rejestrację spółki z o.o. powinien zostać złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli tak się nie stanie, spółka ulegnie automatycznemu rozwiązaniu i jej zarejestrowanie w późniejszym terminie nie będzie możliwe. Rozstrzygającym momentem jest moment złożenia wniosku – jeżeli wniosek został złożony przed upływem 6 miesięcy, a sama rejestracja zostanie dokonana przez sąd po upływie tego terminu, spółka będzie mogła normalnie funkcjonować.

Z działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji łączą się pewne ograniczenia, w szczególności:

 • firma (nazwa) spółki zawiera dopisek „w organizacji”;
 • za zobowiązania spółki zaciągnięte w tym okresie odpowiadają spółka i osoby, które działały w imieniu spółki (np. członkowie zarządu lub pełnomocnik);
 • w przypadku spółki jednoosobowej jej jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki w zakresie wykraczającym poza złożenie wniosku o wpis do KRS.

Koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualna wysokość opłat sądowych związanych z zarejestrowaniem spółki z o.o. w tradycyjny sposób to 600 złotych. Na ten koszt składa się opłata sądowa w kwocie 500 złotych oraz opłata za ogłoszenie o zarejestrowaniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. przez internet, koszt opłat wynosi łącznie 350 złotych. W tym przypadku opłata sądowa wynosi 250 złotych, a koszt ogłoszenia o dokonaniu rejestracji jest taki sam i wynosi 100 złotych.

Oprócz opłat sądowych istnieją także dodatkowe koszty związane z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • taksa notarialna od sporządzenia umowy spółki (w przypadku rejestracji tradycyjnej) – 100 zł + 3% od wysokości kapitału zakładowego przekraczającej 3000 złotych, co w przypadku kapitału zakładowego w wysokości 5000 złotych wynosi łącznie 160 złotych (do kwoty należy doliczyć podatek VAT);
 • taksa notarialna od wypisów umowy spółki – 6 złotych za każdą stronę, zazwyczaj od kilkudziesięciu do 200 zotych (do kwoty należy doliczyć podatek VAT);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (w każdym przypadku) – 0,5 % wysokości kapitału zakładowego pomniejszone o koszt taksy notarialnej oraz opłaty sądowe.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Czym jest kapitał zakładowy?

wkład pieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąWysokość kapitału zakładowego jest jednym z podstawowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość ta odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Kapitał zakładowy stanowi wartość, która ma stanowić pewnego rodzaju wirtualną gwarancję dla wierzycieli spółki z o.o.. Wysokość kapitału zakładowego oznacza, że w pewnym momencie funkcjonowania spółki, do spółki wpłacona została kwota w pewnej wysokości, co miało zapewnić spółce z o.o. środki na funkcjonowanie.

Gwarancja ta jest gwarancją jedynie wirtualną – środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego nie muszą być przetrzymywane przez spółkę (fizycznie w kasie lub na rachunku bankowym) przez cały okres funkcjonowania spółki. Mogą być wydane jeszcze przed zarejestrowaniem spółki przez sąd rejestrowy, to jest kiedy spóła istnieje jeszcze jako spółka z o.o. w organizacji.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W chwili obecnej, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych. Znaczna część nowo rejestrowanych spółek posiada kapitał zakładowy właśnie w tej wysokości, chociaż nie sprzyja to budowaniu zaufania w relacjach z kontrahentami.

Bez jakichkolwiek wątpliwości można powiedzieć, że spółki z wyższym kapitałem zakładowym cieszą się większym zaufaniem wśród kontrahentów. Jeżeli na start spółki będziesz potrzebował większej kwoty pieniędzy, sugeruję abyś rozważył określenie kapitału zakładowego na wyższym poziomie.

Do 2009 roku możliwe było założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej kapitał zakładowy o wartości co najmniej 50.000 złotych. Wiele osób traktuje tą kwotę jako racjonalną wysokość kapitału zakładowego, która nie rzuca się negatywnie w oczy kontrahentom.

Pokrycie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być pokryty dwoma rodzajami wkładów:

 • wkładem pieniężnym,
 • wkładem niepieniężnym.

Wkład pieniężny to gotówka przekazana spółce do kasy lub kwota wpłacona na rachunek bankowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład pieniężny musi zostać przekazany spółce przed zarejestrowaniem spółki (lub przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki). Członkowie zarządu spółki składają pisemne oświadczenie o otrzymaniu wkładu pieniężnego przez spółkę przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

Wkład niepieniężwkład niepieniężny do spółki z o.o.ny to wkład do spółki inny niż pieniężny. W pewnym uproszczeniu, wkładem do spółki mogą być wszystkie zbywalne prawa majątkowe, które mogą mieć pewną podlegającą wycenie wartość. Wkładem do spółki może być np. prawo własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej (np. samochodu lub maszyn przemysłowych), czy autorskie prawa majątkowe. Wkładem niepieniężnym do spółki z o.o. nie może być świadczenie przez wspólnika na rzecz spółki pracy lub usług.

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem spółki z o.o. musisz pamiętać o tym, że w przypadku rejestracji przez internet możliwe jest wniesienie wkładu tylko pieniężnego. W przypadku podpisania umowy spółki w zwykły sposób (w formie aktu notarialnego) możliwe jest wniesienie zarówno wkładu pieniężnego, jak i nie pieniężnego.

Odpowiedzialność za długi spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólników

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zasadą jest to, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Na etapie funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji, wspólnik spółki może odpowiadać za wszystkie zobowiązania spółki:

 • do wysokości wkładu niewniesionego jeszcze do spółki (a określonego w umowie) – odpowiedzialność wygasa z chwilę wniesienia zadeklarowanego wkładu,
 • jeżeli działał przy ich zaciąganiu przez spółkę (np. podpisywał się pod umową zawartą przez spółkę).

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z o.o.

Na etapie funkcjonowania spółki z o.o. w ostatecznej formie, wspólnik może odpowiadać za długi jeżeli pełnił funkcję członka zarządu . Odpowiedzialność ta dotyczy:

 • zaległości podatkowych spółki z o.o. (oraz innych zaległości publicznoprawnych, do których stosuje się tą zasadę odpowiedzialności – np. długi wobec ZUS) , jeżeli egzekucja tych zaległości z majątku spółki okazała się bezskuteczna;
 • innych długów spółki z o.o, jeżeli egzekucja tych długów z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wchodziła w grę w każdym przypadku. Członek zarządu może zwolnić się od tej odpowiedzialności jeżeli wykaże istnienie pewnych okoliczności, które zostały określone w odpowiednich przepisach. Przeczytasz więcej na ten temat w odpowiednich wpisach na blogu.

Czym różni się spółka z o.o. od innych spółek?

Spółka z o.o., a spółka cywilna

Spółka cywilna jest jednocześnie najprostszą i najpopularniejszą w naszym kraju spółką. Wiele osób zastanawia się nad założeniem spółki z o.o. prowadząc już spółkę cywilną. Taki pomysł pojawia się najczęściej w związku z wzrostem rozmiaru prowadzonej działalności, rosnącym ryzykiem biznesowym, czy też zamiarem wyraźnego odseparowania majątku firmowego od majątku osobistego. Z tymi problemami związane są dwie zasadnicze różnice pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką cywilną.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest fakt, że spółka cywilna nie jest podmiotem wyodrębnionym od swoich wspólników – to jedynie umowa określająca zasady współpracy pomiędzy dwoma lub większą ilością osób. Stroną wszystkich umów są wspólnicy działający w ramach spółki cywilnej, a wszystkie długi tej spółki są w rzeczywistości wspólnymi długami wspólników.

Drugą kluczową różnicą jest brak ponoszenie przez wspólników spółki cywilnej pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności za długi spółki. Co istotne, odpowiedzialności tej nie można ograniczyć ze skutkiem wobec wierzycieli. Ewentualne określenie w umowie zasad ponoszenia odpowiedzialności za długi ma skutek wyłącznie pomiędzy wspólnikami spółki i nie można się na nie powoływać w relacjach z wierzycielami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółka jawna

Odpowiedzialność za długi spółki jawnej

Spółka jawna jest najprostszą ze spółek prawa handlowego – spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, spółka jawna jest już podmiotem wyodrębnionym od swoich wspólników, a dodatkowo podlega wpisowi do KRS (co umożliwia np. posługiwanie się odpisem aktualnym z KRS dla ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki).

Spółka jawna nie rozwiązuje jednak problemu odpowiedzialności wspólników za długi spółki, a przynajmniej nie w tak szerokim zakresie. Wspólnicy tej spółki odpowiadają za długi bez ograniczeń kwotowych i rodzajowych. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona w inny sposób – aby pociągnąć do osobistej odpowiedzialności wspólników spółki należy w pierwszej kolejności podjąć próbę przeprowadzenia egzekucji z majątku spółki (tzw. subsydiarna odpowiedzialność za długi).

W przeciwieństwie do spółki z o.o., spółka jawna nie posiada organów. Wszystkie decyzje w spółce podejmowane są bezpośrednio przez wspólników (w pewnym wypadkach samodzielne, w pewnych może być wymagane podjęcie odpowiedniej uchwały), wspólnicy są także uprawnieni do reprezentowania spółki wobec osób trzecich (np. podpisywania umów przez spółkę).

Spółka z o.o., a spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką bardziej skomplikowaną niż spółka jawna. Przede wszystkim ze względu na fakt, że do jej istnienia wymagane są dwie kategorie wspólników: wspólnicy komplementariusze oraz wspólnicy komandytariusze. W bardzo uproszczonym ujęciu można powiedzieć, że spółka komandytowa łączy w sobie pewne cechy spółki jawnej oraz pewne cechy spółki komandytowej.

Elementem wspólnym ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Wspólnicy komandytariusze zasadniczo nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki. Wspólnicy komplementariusze ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, chociaż podobnie jak w przypadku spółki jawnej ma ona charakter subsydiarny.

 1. ograniczyć odpowiedzialność za długi spółki,
 2. uniknąć podwójnego opodatkowania (spółka komandytowa nie jest płatnikiem CIT).