Posts filed under: informacje podstawowe

Jaki wkład można wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce.

W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki zoo? Mówiąc inaczej, jaki wkład może zostać wniesiony na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

W jaki sposób można podzielić zysk (wypłacić dywidendę) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednym z naturalnych motywów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym bardziej przystępowania do spółki z o.o. już funkcjonującej jest zysk, który ma wypracowywać ta spółką. Zysk ten może być inwestowany (pozostać w spółce) albo wypłacany na rzecz wspólników w formie dywidendy.

Oczywiście środki finansowe, które znajdują się w spółce z o.o. mogą być wypłacane na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi, nie tylko w formie dywidendy – na przykład na podstawie umów o prace, umów o świadczenie usług, czy umów dystrybucyjnych.

Dywidenda jest jednak podstawowym zakładanym przez przepisy prawa mechanizmem podziału zysku pomiędzy wspólników, chociaż zdarza się, że wspólnicy mają zupełnie inny pogląd na tą kwestię. W związku tym możesz zadawać sobie pytanie w jaki sposób (a raczej w jakiej kwocie, w jakich proporcjach) powinno dojść do podziału zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. I to właśnie na to pytanie odpowiem w tym materiale wideo.

Czym zajmuje się zwyczajne walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co stanowi przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie uchwały powinny być podjęte podczas obrad tego zgromadzenia? W kolejnym z serii wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników odpowiem właśnie na te pytania.

Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników jest tak zwanym organem władzy właścicielskiej – podejmuje strategiczne decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wspólników.

Zgromadzenie wspólników może prowadzić swoje obrady w dwóch formach: zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Co powinieneś wiedzieć o tych dwóch formach funkcjonowania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jaką rolę pełni zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym jest organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organy oraz jakie organy występują w spółce zoo wyjaśniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo.

Często wskazuje się, że zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Co jeszcze powinieneś wiedzieć o roli zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.?

Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Udział w spółce zoo jest w pewnym uproszczeniu jednostką władzy w spółce oraz miarą praw przysługujących wspólnikom (na przykład w zakresie podziału dywidendy).

Wspólnik posiadający więcej udziałów ma w spółce więcej władzy oraz więcej praw w porównaniu do wspólników posiadających mniej udziałów. Od tej zasady zdarzają się jednak pewne wyjątki. Co w związku z tym powinieneś wiedzieć o udziałach w spółce zoo?

Jak wspomniałem już w poprzednim materiale wideo dotyczącym kapitału zakładowego w spółce zoo – udziały w spółce zoo są ściśle związane z kapitałem zakładowym. Suma wartości nominalnej wszystkich udziałów odpowiada wysokości kapitału zakładowego.