Zgromadzenie wspólników jest tak zwanym organem władzy właścicielskiej – podejmuje strategiczne decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wspólników.

Zgromadzenie wspólników może prowadzić swoje obrady w dwóch formach: zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Co powinieneś wiedzieć o tych dwóch formach funkcjonowania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy zwyczajnym oraz nadzwyczajnym zgromadzeniem wspólników w spółce zoo obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Zwyczajne zgromadzenie spółki zoo odbywa się raz do roku

Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest formą zgromadzenia wspólników, która odbywa się jeden raz w ciągu każdego roku kalendarzowego (z pewnym wyjątkiem w sytuacji, kiedy rok obrotowy w spółce zoo jest dłuższy niż jeden rok kalendarzowy).

Zgromadzenie to powinno się obyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Jako, że zazwyczaj rok obrotowy w spółce określa się na odpowiadający rokowi kalendarzowemu (od 1 stycznia do 31 grudnia), zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się do końca czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Kompetencje zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki zoo

Jaki jest zakres kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników? Przedmiotem obrad tej formy zgromadzenia wspólników spółki zoo powinny być uczynione 3 kwestie:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
  2. podział zysku albo pokrycie straty osiągniętej przez spółkę zoo w poprzednim roku obrotowym;
  3. udzielenie członkom zarządu (ewentualnie członkom innych organów albo likwidatorowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym – absolutorium to w pewnym uproszczeniu zwolnienie od odpowiedzialności wobec spółki związanej z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem sprawowanej funkcji.

Kiedy może się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. mogą mieć zwyczajny albo nadzwyczajny charakter.Wiemy już czym jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Czym jest wobec tego zajmuje się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników? Mówiąc najprościej, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników to każde inne zgromadzenie wspólników, inne od zwyczajnego zgromadzenia.

W związku z tym, w ramach nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki zoo mogą być rozpatrywane wszystkie kwestie oraz podejmowane uchwały we wszystkich pozostałych sprawach. Jako przykład takich spraw możemy podać na przykład: zmiany w umowie spółki, zmiany w składzie organów spółki (w szczególności wybieranie oraz odwoływanie członków zarządu), czy wreszcie uchwały dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo przekształcenia tej spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zoo może obradować nad każdą sprawą

Oczywiście musisz pamiętać o jednym – w ramach zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być podjęte także inne decyzje niż te wchodzące w zakres obligatoryjnego porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Wobec tego, nie ma konieczności zwoływania następujących po sobie zgromadzeń zwyczajnego i nadzwyczajnego tylko celem zmiany składu osobowego zarządu albo zmiany umowy spółki.

Co warto pamiętać o nadzwyczajnym i zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zgromadzenie wspólników spółki zoo prowadzi swoje obrady w dwóch formach: zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje decyzje związane z zakończeniem każdego kolejnego roku obrotowego w spółce – zwłaszcza decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku. Wszystkie inne decyzje podejmowane są przez Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników – ta forma zgromadzenia wspólników może odbywać się w dowolnym terminie.

W związku z tym, że kwestie dotyczące zwyczajnego zgromadzenia wspólników są aktualnie na porządku dziennym w wielu spółkach (dzisiaj jest 12 czerwca, zaś w większości spółek zoo zgromadzenie to powinno odbyć się do 30 czerwca), w kolejnych dniach na blogu opublikuję jeszcze kilka wpisów dotyczących tej problematyki. Już teraz zapraszam Cię do zapoznania się z ich treścią.