blog

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników osobiście albo przez swojego pełnomocnika. Podstawą do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników jest dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności - o tym jak należy to rozumieć wyjaśniałem w...
Czytaj dalej →
W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, że wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez pełnomocnika. W zakresie wyboru osoby pełnomocnika istnieje dosyć duża swoboda - dwa najistotniejsze ograniczenia to zakaz ustanawiania pełnomocnikiem członka zarządu oraz pracownika...
Czytaj dalej →
Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Generalnie wspólnik nie ma przymusu uczestnictwa w każdym zgromadzeniu wspólników, nie może być do tego przymuszony, chociaż uporczywy brak realizowania tego prawa paraliżujący działalność...
Czytaj dalej →
W poprzednim wpisie przedstawiłem możliwość prowadzenia przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obrad oraz podejmowania uchwał pomimo braku wcześniejszego formalnego zwołania tego zgromadzenia. Warunkiem prowadzenia takich obrad jest uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy oraz brak zgłoszenia...
Czytaj dalej →
Dla skutecznego podejmowania uchwał przez zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest jego wcześniejsze zwołanie z wykorzystaniem jednego z dopuszczalnych sposobów jego zwołania w terminie nie później niż na 2 tygodnie przed dniem planowanego odbycia zgromadzenia. Wyjaśniałem to w jednym...
Czytaj dalej →
Dla zwołania zgromadzenia wspólników konieczne jest wysłanie zaproszeń do udziału w zgromadzeniu najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem planowanego zgromadzenia w jednej form określonych w Kodeksie spółek handlowych - na przykład listem poleconym (o sposobach zwoływania zgromadzenia przeczytasz tutaj). Jakie...
Czytaj dalej →
Zaproszenie wspólnika do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. może nastąpić na 3 sposoby: przesyłką poleconą, pocztą kurierską oraz pocztą elektroniczną (informacje na ten temat znajdziesz tutaj). Czasem przed założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawia się pomysł uproszczenia sposobu...
Czytaj dalej →
Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zwołane w sposób prawidłowy musi zostać spełnionych kilka warunków - w szczególności decyzja o jego zwołaniu musi zostać podjęta przez uprawniony do tego organ albo osobę, a wspólnicy powinni otrzymać zaproszenie do...
Czytaj dalej →