Spółka zoo w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych (w tym zwłaszcza spółki jawnej) działa przez organy nie przez osoby wspólników, chociaż wspólnicy tej spółki mogą wchodzić (lub wchodzą, jak ma to miejsce w przypadku zgromadzenia wspólników) w skład organów – wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim materiale wideo.

Kiedy myślisz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo nawiązujesz kontakty biznesowe z taką spółką masz zasadniczo styczność tylko z jednym z organów tej spółki – z zarządem.

Kontaktujesz się (przynajmniej pośrednio, na przykład poprzez wymienienie podpisów pod umową) z prezesem zarządu, wiceprezesem zarządu, członkiem zarządu. Możesz w związku z tym zadawać sobie pytanie jaka jest rola zarządu w spółce z o.o.?

Jeżeli chcesz zdobyć podstawowe informacje na temat roli zarządu w spółce z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę zoo

Zarząd spółki z o.o. pełni dwie bardzo istotne funkcje: prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę.Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcje: prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę. Co to oznacza w praktyce? Czym różni się prowadzenie spraw spółki od reprezentowania spółki?

Prowadzenie spraw spółki to podejmowanie decyzji gospodarczych w spółce z o.o., decyzji związanych z działalnością spółki. Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki.

Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie w postępowaniach sądowych, przed organami administracji rządowej, czy organami administracji samorządowej.

Istnieją jednak sytuacje, w których zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest uprawniony do reprezentowania spółki zoo podczas dokonywania czynności prawnych.

Jedną z takich sytuacji jest zawieranie umów pomiędzy spółką zoo, a członkiem zarządu spółki. Więcej informacji na temat tych ograniczeń przedstawię w kolejnych materiałach wideo umieszczanych na moim blogu.

Reprezentacja spółki z o.o. jest skutkiem prowadzenia spraw spółki

Czym różnie się prowadzenie spraw spółki od reprezentacji spółki? Prowadzenie spraw spółki dotyczy tak zwanych stosunków wewnętrznych spółki zoo, podczas gdy reprezentacja spółki dotyczy tak zwanych relacji zewnętrznych – wyrażenia ustalonej już wewnętrznie woli (decyzji) spółki wobec osób trzecich, na przykład jej kontrahentów.

Oznacza to, że samo dokonanie czynności prawnej (na przykład zawarcie umowy) jest tylko efektem decyzji, która została podjęta wcześniej w ramach wewnętrznej decyzji spółki (zarządu) co do tego, czy ta czynność prawna powinna zostać dokonana (na przykład czy dana umowa powinna zostać zawarta).

Rola zarządu w spółce z o.o. – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zarząd  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni bardzo ważną rolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: jest organem, któremu Kodeks spółek handlowych przyznaje dwie kluczowe dla spółki zoo kompetencje prowadzenie spraw spółki (podejmowanie decyzji gospodarczych) oraz reprezentowania spółki na zewnątrz – wśród kontrahentów, czy organów władzy państwowej.