Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce.

W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki zoo? Mówiąc inaczej, jaki wkład może zostać wniesiony na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzajów wkładów na pokrycie kapitału zakładowego obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Dwa rodzaje wkładów: pieniężny oraz niepieniężny

Istnieją dwa rodzaje wkładów, które mogą zostać wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny (aport). Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu pieniężnego i niepieniężnego, tak zwanego wkładu mieszanego.

Rodzaj wkładu, który wspólnik ma wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym powinien zostać określony w umowie spółki, zwłaszcza jeżeli do spółki ma zostać wniesiony wkład niepieniężny.

Wkład pieniężny: gotówkowy albo bezgotówkowy

Wkładu pienieżny na pokrycie udziałów w spólce z o.o. może być wniesiony w spółce gotówkowej. Czym jest wkład pieniężny? Wkład pieniężny to suma pieniężna, która może zostać wniesiona do spółki tak w formie gotówki (poprzez wydanie jej spółce), jak i w formie bezgotówkowej – zwłaszcza w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy spółki zoo albo spółki zoo w organizacji.

Oprócz tych form wkładu pieniężnego (gotówkowej oraz bezgotówkowej) dyskutowana jest możliwość potraktowania jako wkładu pieniężnego weksla albo czeku – możliwość pokrycia kapitału zakładowego z wykorzystaniem weksla wyjaśnię w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Wkład niepieniężny rozumiany jest bardzo szeroko

Czym jest wkład niepieniężny? Wkład niepieniężny to prawo majątkowe, które może mieć różny charakter. Prawem takim może być prawo własności nieruchomości albo rzeczy ruchomej, prawo użytkowania wieczystego, prawa z zakresu własności przemysłowej albo własności intelektualnej (na przykład prawo do znaku towarowego, autorskie prawa majątkowe do utworu muzycznego albo graficznego), czy też udziały albo akcje w innej spółce prawa handlowego.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być każde prawo posiadające tak zwaną zdolność aportową. O tym czym jest zdolność aportowa opowiem szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Jeżeli chodzi o wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów), to Kodeks spółek handlowych przewiduje jedno istotne ograniczenie. Przedmiotem tego wkładu nie może być świadczenie przez wspólnika na rzecz spółki pracy lub usług, a dodatkowo ustanowienie na rzecz spółki prawa niezbywalnego (np. prawa użytkowania budynku).

Wkład na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Kapitał zakładowy, a w zasadzie udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być pokryte poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego albo wkładu niepieniężnego.

Wkład pieniężny może zostać wniesiony w postaci gotówkowej albo bezgotówkowej. Jako wkład niepieniężny mogą zostać wniesione prawa majątkowe posiadające zdolność aportową – na przykład prawo własności rzeczy ruchomej albo nieruchomości.