Spółka zoo może zaciągnąć zobowiązania bezkarnie. Za zobowiązania spółki zoo nikt nie ponosi odpowiedzialności. Spółka zoo może zbankrutować bez żadnych konsekwencji. Takie twierdzenia często padają z ust uczestników obrotu gospodarczego. Czy jest to rzeczywiście prawda, czy nikt nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki zoo?

Nie, takie twierdzenia nie są do końca prawdziwe. Istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność za długi spółki zoo ponoszą członkowie zarządu spółki lub wspólnicy spółki zoo.

O odpowiedzialności wspólników za długi spółki zoo mówiłem w jednym z poprzednich materiałów wideo. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić Ci kilka podstawowych kwestii dotyczących odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszonej przez członków zarządu tej spółki.

Jeżeli interesuje Cię odpowiedzialność zarządu za długi spółki z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki zoo

W ramach tego wpisu przedstawię Ci 3 sytuacje, w których członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za długi spółki zoo bezpośrednio wobec wierzycieli tej spółki. Odpowiedzialność ta jest ściśle związana z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Zaznaczam na wstępie, że w ramach tego materiału wideo przedstawię tylko źródła tej odpowiedzialności. Więcej informacji na temat każdej z tych podstaw odpowiedzialności przedstawię w kolejnych materiałach wideo, które będę systematycznie umieszczał na blogu.

Odpowiedzialność członka zarządu za niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku niewypłacalności spółki z o.o. członkowie zarządu mogą odpowiadać za jej zobowiązania.Pierwszą i jednocześnie posiadającą największe znaczenie praktyczne dla obrotu gospodarczego jest odpowiedzialność członka zarządu za niewypłacalność spółki. Odpowiedzialność ta została uregulowana w art. 299 KSH.

Zgodnie z tym przepisem, członek zarządu spółki zoo ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spółce zoo okazałą się bezskuteczna.

Odpowiedzialność tą ponoszą wszyscy członkowie zarządu spółki solidarnie, w uproszczeniu wspólnie. Zaznaczam jednak, że odpowiedzialność ta nie jest bezwarunkowa, można zwolnić się od niej na przykład poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zoo w odpowiednim momencie.

Art. 299 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Drugą z podstaw odpowiedzialności członka zarządu spółki zoo ustanawia Ordynacja podatkowa, a konkretnie art. 116 tej ustawy.

Przepis ten stanowi, że członkowie zarządu spółki zoo ponoszą solidarną (wspólną) odpowiedzialność za zaległości podatkowe tej spółki jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, możliwe jest jednak uniknięcie tej odpowiedzialności – szczegóły na ten temat przedstawię w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Art. 116 Ordynacji podatkowej

§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.
§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.
§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z o.o. w organizacji

Trzecią i w mojej ocenie najrzadziej występującą w praktyce podstawą odpowiedzialności członka zarządu sp. z o.o. za długi tej spółki określa art. 13 § 1 KSH.

Zgodnie z tym przepisem, członek zarządu spółki zoo w organizacji (na etapie od zawarcia umowy spółki do zarejestrowania spółki w KRS) ponosi odpowiedzialność za długi spółki zoo w organizacji jeżeli działał w jej imieniu przy zaciąganiu zobowiązań (na przykład przy zawieraniu umowy), z którymi związane są te długi.

Zaznaczam, że odpowiedzialność ta może dotyczyć nie tylko członka zarządu, lecz także innych osób upoważnionych do działania w imieniu spółki na tym etapie jej funkcjonowania, na etapie organizacji spółki.

Art. 13 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.
§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Co warto pamiętać o odpowiedzialności członków zarządu za długi sp. z o.o.?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Członkowie zarządu spółki zoo w pewnych sytuacjach mogą ponosić odpowiedzialność za długi spółki zoo.

Odpowiedzialność ta może dotyczyć tak zobowiązań cywilnoprawnych (na przykład wynikających z umów) oraz publicznoprawnych (podatkowych). Odpowiedzialność ta może jednak nie mieć charakteru bezwarunkowego – w pewnych przypadkach możliwe jest jej uniknięcie.