W poprzednim wpisie mówiłem o jednej z podstawowych zasad funkcjonowania spółki zoo – braku ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki zoo. Mówiłem także o tym, że nie jest to zasada absolutna – istnieją sytuacje, w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki. Jakie to sytuacje?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji dotyczących odpowiedzialności wspólników za długi spółki z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Wyjątki od zasady braku odpowiedzialności wspólników za długi sp. z o.o.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ponosić odpowiedzialność za długi tej spółki zasadniczo w 4 sytuacjach. Te sytuacje z jednej strony zależą wyłącznie od przysługiwania danej osobie statusu wspólnika spółki zoo, z drugiej strony związane są z pełnieniem przez wspólnika spółki zoo określonej funkcji lub wykonywania określonych czynności.

W związku z tym posługujemy się tutaj pewnym uproszczeniem, ponieważ w przypadku drugiej kategorii sytuacji powodujących odpowiedzialność wspólnika za długi spółki zoo odpowiedzialność mogą ponosić także osoby inne niż wspólnicy spółki zoo.

Z mojego doświadczenia wynika jednak, że status wspólnika spółki zoo wyjątkowo często łączy się z tymi sytuacjami, zwłaszcza w mniejszych spółkach. Dlatego moim zdaniem warto omówić sytuacje powodujące odpowiedzialność wspólnika za długi spółki zoo łącznie, tak abyś podejmując decyzje o wyborze tej spółki jako formy prowadzenia działalności miał pełny obraz sytuacji, w której możesz ponosić odpowiedzialność za długi spółki z o.o..

Odpowiedzialność za długi spółki zoo w organizacji

W pewnych przypadkach za długi spółki mogą również odpowiadać jej wspólnicy.Po pierwsze, wspólnik spółki zoo ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki zoo w organizacji (to jest od momentu zawarcia umowy do momentu wpisu spółki do KRS) do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie udziałów objętych w spółce zoo. Odpowiedzialność ta wynika z art. 13 § 2 KSH.

Po drugie, wspólnik spółki zoo ponosi odpowiedzialność za długi spółki zoo jeżeli działał w jej imieniu przy zaciąganiu zobowiązań (na przykład przy zawieraniu umowy), z którymi związane są te długi. Odpowiedzialność ta wynika z art. 13 z 1 KSH, przy czym dotyczy ona wszystkich osób działających w imieniu spółki zoo.

W praktyce to właśnie wspólnicy (nawet nie pełniący funkcji członka zarządu) często działają w imieniu spółki na początkowym etapie jej działalności.

Art. 13 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.
§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Odpowiedzialność wspólnika – członka zarządu za zaległości podatkowe

Po trzecie, wspólnik spółki zoo pełniący funkcję członka zarządu ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki zoo lub spółki zoo w organizacji jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Podkreślam przy tym, że odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą jedynie wspólnicy będący jednocześnie członkami zarządu, zaś odpowiedzialność ta nie jest bezwarunkowa – możliwa jest sytuacja, w której będzie możliwe zwolnienie się od poniesienia odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta wynika z art. 116 Ordynacji podatkowej.

Art. 116 Ordynacji podatkowej

§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.
§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.
§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Odpowiedzialność wspólnika – członka zarządu za inne zobowiązania

Po czwarte wreszcie, wspólnik spółki zoo pełniący funkcję członka zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spółce zoo okazałą się bezskuteczna.

Podobnie jak w poprzednim przypadku (w przypadku odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki), odpowiedzialność ta nie jest bezwarunkowa i możliwe jest zwolnienie się od jej poniesienia. Odpowiedzialność ta wynika z art. 299 KSH.

Art. 299 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

Wyjątki od zasady braku odpowiedzialności wspólnika za długi sp. z o.o. – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wbrew ogólnej zasadzie – braku ponoszenia odpowiedzialności za długi spółki zoo przez wspólników – wspólnik spółki zoo może ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania cywilnoprawne lub podatkowe.

Pamiętaj, że informacje przedstawione powyżej są informacjami bardzo podstawowymi. Już wkrótce na blogu opublikuje materiały wyjaśniające szczegółowo sytuacje, w których odpowiedzialność ta może powstać, to jest przesłanki tej odpowiedzialności.