Zarząd jest ważnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuję spółkę z o.o. na zewnątrz. O roli zarządu w spółce z o.o. przeczytasz szerzej w jednym z poprzednich materiałów wideo. Zarząd może być organem jednoosobowym albo wieloosobowym, zawsze jednak musi składać się z przynajmniej jednej osoby.

W tym miejscu często pojawiają się dwa pytania: kto może oraz kto nie może być członkiem zarządu spółki z o.o.? I to właśnie na te pytania odpowiem w materiale wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat osób uprawnionych do bycia członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Członkiem zarządu może być osoba pełnoletnia

Kto może być członkiem zarządu? Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli zasadniczo każda osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia. Musisz jednak pamiętać o tym, że:

  1. pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie;
  2. kobieta może uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych poprzez zawarcie związku małżeńskiego po ukończeniu 16 roku życia (za zgodą sądu rodzinnego).

Istotne jest także jedno zastrzeżenie – członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być tylko osoba, której ustawa albo sąd nie zakazują pełnienia funkcji członka zarządu. Musisz pamiętać o czerech grupach ograniczeń w możliwości pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu obowiązujący z mocy prawa

Pierwsze ograniczenie ustanawia art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych – członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane w tym przepisie.

Co ważne, zakaz ten jest zakazem obligatoryjnym, niezależnym od stanowiska sądu co do konieczności jego obowiązywania – zakaz obowiązuje z mocy prawa, nie na podstawie wyroku sądowego.

Wśród przestępstw wyłączających możliwość sprawowania funkcji członka zarządu znajdują się:

Kodeks karny:

Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji art. 265 – art. 269b

Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów art. 270 – art. 277

Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu art. 278 – art. 295

Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – art. 296 – art. 309

Rozdział XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi art. 310 – art. 316

Kodeks spółek handlowych:

art. 585, art. 587, art. 590, art. 591

Zakaz określony w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie jest zakazem nieprzemijającym – obowiązuje przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, a dodatkowo istnieje możliwość wcześniejszego zwolnienia z jego obowiązywania. Opowiem o tym szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Sąd karny może orzec środek karny zakazujący pełnienia funkcji członka zarządu

Należy pamiętać, że nie każda pełnoletnia osoba może być członkiem zarządu w spólce z o.o.Drugim ograniczeniem w zakresie możliwości pełnienia funkcji członka zarządu jest orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska oraz zakazu wykonywania określonego zawodu, to jest środka karnego określonego w art. 41 § 1 Kodeksu karnego.

W przeciwieństwie do zakazu wynikającego z art. 18 KSH, nałożenie na skazanego środka karnego nie jest obowiązkowe. Sąd może jednak nałożyć ten środek karny jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Musisz pamiętać przy tym, że ten środek karny może być zdecydowanie bardziej dotkliwy niż zakaz wynikający z Kodeksu spółek handlowych – maksymalny okres jego obowiązywania może wynosić aż 10 lat, to jest dwukrotnie dłużej (a w pewnych sytuacjach nawet trzykrotnie dłużej) od zakazu pełnienia funkcji członka zarządu wynikającego z Kodeksu spółek handlowych.

W jednym z kolejnych materiałów przedstawię więcej informacji na temat tego środka karnego, w związku z czym już teraz zapraszam Cię do odwiedzania mojego bloga w najbliższej przyszłości.

Zakazać pełnienia funkcji członka zarządu może także sąd upadłościowy

Kolejnym z ograniczeń w pełnieniu funkcji członka zarządu jest nałożenie przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia innych funkcji (w tym między innymi funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego) na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Zakaz taki może być orzeczony między innymi w przypadku zawinionego braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. w terminie dwóch tygodni od powstania podstawy do złożenia wniosku dotyczącego tej spółki.

Nałożenie zakazu odbywa się w drodze odrębnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego i jest coraz bardziej popularną (między innymi z uwagi na minimalne koszty) metodą karania nierzetelnych kontrahentów przez wierzycieli, których długi nie zostały zaspokojone przez spółkę z o.o..

Zakaz ten jest zakazem czasowym – może być nałożony na okres od 3 do 10 lat. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych ograniczeń, na temat tego zakazu przygotuję wkrótce oddzielny materiał wideo, w którym przedstawię więcej informacji na jego temat.

Przepisy szczegółowe mogą nakładać dalsze ograniczenia

Czwartą grupą ograniczeń w zakresie pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. albo w ogóle organów spółek prawa handlowego są przepisy szczególne. Do przepisów tych należy na przykład ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa ta nakłada zakaz pełnienia między innymi funkcji członka zarządu na wójtów oraz pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze.

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o. – podsumowanie

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Funkcję członka zarządu może sprawować zasadniczo każda osoba pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), jeżeli nie dotyczą jej ograniczenia wynikające z przepisów prawa albo orzeczeń sądowych.

Do ograniczeń w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki zoo należą:

  1. zakaz pełnienia funkcji członka zarządu dla osób skazanych prawomocnie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  2. orzeczenie przez sąd karny środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska oraz zakazu wykonywania określonego zawodu,
  3. nałożenie przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia innych funkcji,
  4. ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych – na przykład dotyczące osób pełniących funkcje publiczne.