Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyjątkowych przypadkach mogą ponosić odpowiedzialność za długi tej spółki. Odpowiedzialność ta może dotyczyć długów cywilnoprawnych (na przykład wynikających z umów), jak i publicznoprawnych. Najszerszy zakres odpowiedzialności wspólników obejmuje art. 299 Kodeksu spółek handlowych – odpowiedzialność w ramach tej podstawy prawnej określana jest często odpowiedzialnością za niewypłacalność spółki.

Istnieją jednak dodatkowe podstawy prawne, które pozwalają pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Taką szczególną podstawę prawną stanowi art. 116 Ordynacji podatkowej określający zasady odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o.. Jakie 4 podstawowe rzeczy powinieneś wiedzieć o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe tej spółki?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe tej spółki obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Za zaległości podatkowe mogą odpowiadać także byli członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W pewnych przypadkach członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać za zaległości podatkowe spółki.Pierwszą podstawową rzeczą o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe jest to jakie osoby ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o. na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność tą może ponosić członek zarządu spółki z o.o., członek zarządu spółki z o.o. w organizacji oraz były członek zarządu spółki z o.o. albo spółki zarządu w organizacji. Odpowiedzialność byłych członków zarządu ograniczona jest jednak tylko do zobowiązań podatkowych, których termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji członka zarządu.

W przypadku, w którym spółka z o.o. w organizacji nie miała powołanego zarządu za zaległości podatkowe odpowiada pełnomocnik spółki, a jeżeli nie został powołany nawet pełnomocnik odpowiedzialność ponoszą wspólnicy spółki z o.o. w organizacji.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o. jest rozumiana szeroko

Drugą podstawową rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki zoo to jaki jest zakres tej odpowiedzialności w rozumieniu rodzaju zobowiązań, za które mogą odpowiadać członkowie zarządu.

Ordynacja podatkowa jako zaległości podatkowe traktuje podatek niezapłacony w terminie płatności; niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek albo ratę podatku oraz należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Odpowiedzialność członka zarządu obejmuje także inne należności traktowane przez Ordynację podatkową na równi z zaległościami podatkowymi, na przykład nienależny zwrot podatku oraz nienależny zwrot nadpłaty podatku. Zakres tej odpowiedzialności został dodatkowo rozszerzony między innymi na koszty postępowania egzekucyjnego oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Listę zaległości podatkowych oraz innych należności, za które odpowiadają członkowie zarządu na podstawie art. 116 Ordynacji znajdziesz w art. 51 Ordynacji podatkowej, art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 107 § 2 Ordynacji podatkowej.

Bezskuteczna egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki aktualizuje odpowiedzialność członka zarządu

Trzecią rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. jest to kiedy aktualizuje się ta odpowiedzialność, kiedy można od członków zarządu żądać pokrycia długów spółki.  Żądanie to jest możliwe w sytuacji, w której egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Bezskuteczna egzekucja to egzekucja nie zakończona w całości albo w części. Najprostszym stwierdzeniem takiej sytuacji jest wydanie przez odpowiedni organ postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Aktualnie uważa się jednak, że bezskuteczność egzekucji zaległości podatkowych może być także stwierdzona w inny sposób o ile fakt ten jest niezaprzeczalny.

O bezskuteczności egzekucji świadczyć może na przykład oddalenie przez sąd upadłościowy wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z powodu braku środków na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o.

Czwartą i być może najistotniejszą rzeczą członków zarządu spółki z o.o. jest to, że odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki zoo można uniknąć, można zwolnić się od jej poniesienia

Zwolnienie się od odpowiedzialności może nastąpić na 3 sposoby, przy czym jednym z tych sposobów jest wykazanie złożenia w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako że to właśnie zwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. ma dla członków zarządu największe znaczenie, w jednym z kolejnych materiałów wideo przedstawię Ci szerzej okoliczności pozwalające zwolnić się od  tej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o. mogą ponosić członkowie zarządu tej spółki, przy czym mogą to być także byli członkowie zarządu tej spółki. Odpowiedzialność określona w art. 116 Ordynacji podatkowej dotyczy szeroko rozumianych zaległości podatkowych.

Członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dopiero w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji zaległości podatkowych spółki z o.o. w całości lub części. I co najważniejsze, możliwe jest uniknięcie tej odpowiedzialności – między innymi w przypadku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o..