W poprzednim wpisie przedstawiłem możliwość prowadzenia przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obrad oraz podejmowania uchwał pomimo braku wcześniejszego formalnego zwołania tego zgromadzenia. Warunkiem prowadzenia takich obrad jest uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy oraz brak zgłoszenia przez któregokolwiek ze wspólników sprzeciwu co do prowadzenia obrad albo co do poszczególnego porządku tych obrad (np. co do punktu obejmującego podjęcie pewnej uchwały).

Chcesz uniemożliwić prowadzenie obrad w całości albo części przez nieformalne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – w jaki sposób zgłosić sprzeciw w tej sprawie?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia obrad przez zgromadzenie wspólników zwołanego w sposób nieformalny obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Kiedy zgłosić sprzeciw?

Można złożyć sprzeciw wobec odbycia zgromadzenia wsólników w spółce z o.o.Pierwszym problemem dotyczącym zgłaszania sprzeciwu jest to kiedy sprzeciw powinien zostać zgłoszony. Jeżeli chcesz zgłosić sprzeciw co do prowadzenia obrad w całości, to sprzeciw powinien zostać zgłoszony na samym początku obrad zgromadzenia podczas tak zwanego otwierania obrad zgromadzenia – tak przynajmniej zwyczajowo nazywa się pierwszy punkt obrad zgromadzenia wspólników. Istotne jest to aby ten sprzeciw został zgłoszony przed rozpoczęciem merytorycznych obrad – a przykład przed przyjęciem porządku obrad całego zgromadzenia, jeżeli taki zwyczajowy element obrad zgromadzenia jest realizowany.

Jeżeli wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chce zgłosić sprzeciw co do poszczególnych elementów porządku obrad zgromadzenia wspólników powinien powinien zgłosić sprzeciw przed przyjęciem porządku obrad jeżeli porządek jest w ogóle formalnie przyjmowany. Jeżeli porządek obrad nie jest formalnie przyjmowany (co zdarza się w praktyce) sprzeciw powinien zostać zgłoszony przy przystąpieniu do rozpatrywania danej kwestii – na przykład przed przystąpieniem do rozpatrywania uchwały albo przed głosowaniem nad uchwałą (jeżeli dyskusja w ogóle nie jest prowadzona).

W jaki sposób zgłosić sprzeciw?

Drugim problemem dotyczącym sprzeciwu jest to w jaki sposób sprzeciw powinien zostać zgłoszony. Sprzeciw to wyraźne ustne stanowisko wspólnika (chociaż nie jest wykluczone złożenie takiego sprzeciwu dodatkowo w trakcie trwania obrad na piśmie), które powinno zostać wpisane do protokołu sporządzanego w trakcie zgromadzenia.

Generalnie po zgłoszeniu sprzeciwu jest on zazwyczaj odnotowany przez osobę sporządzającą protokół, zwłaszcza kiedy protokół jest sporządzany w formie aktu notarialnego przez notariusza (a sporządzenie protokołu w tej formie jest wymagane między innymi w przypadku zamiaru zmiany umowy spółki). Po zgłoszeniu sprzeciwu i dodatkowo po zakończeniu zgromadzenia należy upewnić się, że sprzeciw został wpisany do protokołu.

Musisz pamiętać o tym, że sprzeciw powinien zostać zgłoszony wyraźnie – jako sprzeciw nie może być traktowane głosowanie przeciw podjęciu konkretnej uchwały albo wstrzymanie się od oddania głosu przy podejmowaniu uchwały.

Co w przypadku braku odnotowania sprzeciwu w protokole z obrad?

Czasem zdarza się, że z różnych względów (albo przypadkiem albo celowo) sprzeciw nie został odnotowany w protokole. W takim wypadku protokół powinien być sprostowany na wniosek zgłaszającego sprzeciw albo innej osoby zainteresowanej tą sprawą (na przykład innego wspólnika spółki zainteresowanego zablokowaniem obrad zgromadzenia).

Jeżeli protokół był sporządzany w formie aktu notarialnego przez notariusza, to wniosek o sprostowanie aktu notarialnego powinien w zasadzie załatwić sprawę i nie powinno zdarzyć się aby notariusz odmówił sprostowania aktu notarialnego jeżeli sprzeciw omyłkowo nie został zaprotokołowany.

W przypadku zgromadzenia wspólników, z którego sporządzony zwykły protokół pisemny zdarzyć się może, że sprzeciw nie był wpisany do protokołu celowo, tak aby zniechęcać wspólnika do kwestionowania skuteczności uchwał. W takim przypadku najprawdopodobniej protokół ten nie zostanie uzupełniony albo sprostowany w terminie późniejszym na prośbę wspólnika zgłaszającego sprzeciw.

Nie oznacza to jednak, że sprzeciw nie został zgłoszony. Fakt zgłoszenia sprzeciwu będzie musiał zostać wykazany w ramach ewentualnego postępowaniu sądowego o stwierdzenie nieważności podjętej uchwały lub uchwał. Będzie to możliwe z wykorzystaniem wszystkich środków dowodowych – w szczególności przesłuchania stron, przesłuchania świadka, czy dokumentów pośrednio wskazujących na złożenie sprzeciwu (na przykład wniosków o uzupełnienie albo sprostowanie protokołu, korespondencji prowadzonej w tej sprawie pomiędzy wspólnikami).

Udowodnienie wniesienia sprzeciwu  w inny sposób niż poprzez protokół z obrad może powodować znaczne trudności, dlatego zawsze należy dołożyć wszelkich starań aby sprzeciw został odnotowany i uzyskać kopię protokołu zawierającą sprzeciw.

Sprzeciw co do odbycia nieformalnie zwołanego zgromadzenia wspólników – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Jednym z warunków odbycia zgromadzenia wspólników bez jego wcześniejszego formalnego zwołania jest brak zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia w całości albo co do poszczególnych elementów porządku obrad.

Wspólnik, który nie jest zainteresowany prowadzeniem obrad takiego zgromadzenia wspólników ma wybór: albo uczestniczy w zgromadzeniu i jednocześnie zgłasza sprzeciw albo nie uczestniczy w zgromadzeniu, co uniemożliwia w ogóle prowadzenie obrad.

Sprzeciw powinien być odnotowany w protokole, jeżeli nie zostanie on odnotowany istnieje możliwość wykazania jego zgłoszenia w postępowaniu sądowym w inny sposób. Jako sprzeciw nie jest traktowane głosowanie przeciwko podjęciu określonej uchwały albo wstrzymanie się od głosu.