Zysk osiągnięty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Co do zasady, dywidenda należna jest wspólnikom spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów.

Czy taką zasadę wysokości należnej dywidendy można zmienić? A jeżeli można, to w jakim zakresie? Odpowiedź na te pytania znajdziesz po obejrzeniu tego materiału wideo.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona dywidenda w spółce z o.o.?

Jak wspomniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo dotyczącym dywidendy w spółce zoo, odstępstwo od zasady wypłacania dywidendy w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez wspólników (ewentualnie w stosunku do wartości nominalnej udziałów, w przypadku gdy w spółce występują udziały w kapitale zakładowym o nierównej wartości nominalnej) możliwe jest do zrealizowania na dwa sposoby:

  1. poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych co do dywidendy;
  2. poprzez przyznanie wspólnikowi uprawnień osobistych w zakresie dywidendy.

W ramach tego omówię pierwszy ze wskazanych powyżej sposobów. Jakie podstawowe rzeczy powinieneś wiedzieć o udziałach w kapitale zakładowym spółki zoo uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy? W tym wpisie przedstawię Ci 2 kwestie, o których powinieneś koniecznie pamiętać zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o. co do wysokości dywidendy ma określone granice

W spółce z o.o. mogą istnieć udziały uprzywilejowane co do wysokości dywidendy.Po pierwsze, stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział uprzywilejowany nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nieuprzywilejowany.

Mówiąc inaczej, na udział uprzywilejowany nie może przypadać więcej niż 150 % kwoty przypadającej na udział zwykły, w rozumieniu udziału nieuprzywilejowanego. O tym w jaki sposób można uregulować tą kwestię w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeczytasz w jednym z kolejnych wpisów, które umieszczę na moim blogu.

Uprzywilejowanie co do dywidendy nie jest związane z osobą wspólnika

Po drugie, uprzywilejowanie udziału w zakresie dywidendy związane jest z konkretnym udziałem, a nie z osobą wspólnika. Skutkiem tego możliwe jest posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i udziałów nieuprzywilejowanych co do wysokości dywidendy (na przykład w sytuacji pierwotnego uprzywilejowania jedynie części udziałów danego wspólnika).

Możliwy jest także obrót udziałami uprzywilejowanymi co do wysokości należnej dywidendy – sprzedaż udziałów nie powoduje automatycznie wygaśnięcia uprzywilejowania w zakresie wysokości należnej dywidendy związanego z tym udziałem.

Udziały w spółce zoo mogą być uprzywilejowane w co do dywidendy na różne sposoby

Zaznaczę na koniec, że uprzywilejowanie udziałów w zakresie dywidendy nie musi oznaczać uprzywilejowania co do wysokości dywidendy. Możliwe jest także uprzywilejowanie co do pierwszeństwa wypłaty dywidendy albo co do dywidendy nie wypłaconej w latach poprzednich. Te sposoby uprzywilejowania udziałów omówię w kolejnych wpisach umieszczanych na blogu.

Udziały w w spółce zoo uprzywilejowane co do wysokości dywidendy  – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Uprzywilejowanie udziałów w spółce zoo w zakresie dywidendy jest jednym ze sposobów odejścia od generalnej zasady uczestnictwa w podziale zysku w spółce zoo w stosunku do liczby udziałów (ewentualnie w stosunku do wielkości posiadanych udziałów w przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej).

Granice takiego uprzywilejowania są ściśle zakreślone przepisami prawa. Na udział uprzywilejowany nie może przypadać więcej niż 150 % dywidendy przypadającej na udział zwykły – udział nieuprzywilejowany. Co ważne, uprzywilejowanie w zakresie dywidendy nie ustaje wraz ze ze zbyciem udziału.