Jednym z naturalnych motywów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym bardziej przystępowania do spółki z o.o. już funkcjonującej jest zysk, który ma wypracowywać ta spółką. Zysk ten może być inwestowany (pozostać w spółce) albo wypłacany na rzecz wspólników w formie dywidendy.

Oczywiście środki finansowe, które znajdują się w spółce z o.o. mogą być wypłacane na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi, nie tylko w formie dywidendy – na przykład na podstawie umów o prace, umów o świadczenie usług, czy umów dystrybucyjnych.

Dywidenda jest jednak podstawowym zakładanym przez przepisy prawa mechanizmem podziału zysku pomiędzy wspólników, chociaż zdarza się, że wspólnicy mają zupełnie inny pogląd na tą kwestię. W związku tym możesz zadawać sobie pytanie w jaki sposób (a raczej w jakiej kwocie, w jakich proporcjach) powinno dojść do podziału zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. I to właśnie na to pytanie odpowiem w tym materiale wideo.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad podziału zysku (wypłaty dywidendy) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Zysk w spółce z o.o. dzieli się w stosunku do liczby udziałów

Zysk w spólce z o.o. co do zasady powinien być dzielony w stosunku do ilości posiadanych udziałów.Podstawową zasadą podziału zysku zysku w spółce z o.o. jest jego podział w stosunku do liczby udziałów w spółce przysługujących wspólnikom. Ten sposób podziału zysku dotyczy udziałów o równej wartości nominalnej, czyli udziałów występujących w zdecydowanej większości spółek funkcjonujących obecnie w obrocie gospodarczym.

Istnieje także druga możliwość – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której funkcjonują udziały o nierównej wartości nominalnej (każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział) dywidenda należna jest w stosunku do wielkości udziałów przysługujących wspólnikom.

W związku z tym wspólnikowi posiadającemu większą liczbę udziałów albo udział o wyższej wartości nominalnej przysługuje odpowiednio większy udział w zysku osiąganym przez spółkę. Przy okazji zachęcam się do zapoznania się z dwoma wcześniejszymi wpisami, które umieściłem na blogu – dotyczącymi kapitału zakładowego spółki zoo oraz udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o..

Czy można dzielić zysk spółki zoo w inny sposób?

Od zasady przedstawionej powyżej istnieją jednak wyjątki. Po pierwsze, możliwe jest funkcjonowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów uprzywilejowanych co do udziału w zysku osiąganym przez spółkę. Po drugie, dopuszczalne jest także przyznanie wspólnikowi uprawnienia osobistego co do zwiększonego udziału w zysku osiąganym przez spółkę. Ułożenie relacji pomiędzy wspólnikami spółki z o.o. w zakresie dywidendy podlega jednak pewnym ograniczeniom.

W związku z tym, możliwe jest dokonanie takich odstępstw od ogólnej zasady podziału zysku w spółce z o.o., dzięki którym wspólnik posiadający mniejszą liczbę udziałów będzie uprawniony do udziału w zysku w stopniu wyższym niż wspólnik posiadający tych udziałów więcej.

O możliwości ułożenia stosunków w spółce zoo w sposób odbiegający od ogólnej zasady będę opowiadał szerzej w kolejnych materiałach wideo.

Podział zysku w spółce z o.o – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wypłata dywidendy jest podstawową metodą podziału zysku osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy wspólników tej spółki.

Zysk powinien być dzielony pomiędzy wspólników w stosunku do liczby udziałów przysługujących wspólnikom, ewentualnie w stosunku do wartości nominalnej udziałów – w przypadku funkcjonowania w spółce udziałów o nierównej wartości nominalnej.

Od tej zasady możliwe są jednak odstępstwa – wprowadzenie udziałów uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy albo przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych w tym zakresie. Te kwestie będę szczegółowo omawiał w kolejnych materiałach wideo.