Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zwołane w sposób prawidłowy musi zostać spełnionych kilka warunków – w szczególności decyzja o jego zwołaniu musi zostać podjęta przez uprawniony do tego organ albo osobę, a wspólnicy powinni otrzymać zaproszenie do uczestnictwa obrad w odpowiedniej formie i w odpowiednim terminie.

I to właśnie tego ostatniego problemu będzie dotyczył ten wpis – w jakim terminie należy zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat terminu zwoływania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wysłania zaproszenia

Wysłanie zawiadomienia o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. musi być wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem.Zgromadzenie wspólników powinno zostać zwołane najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem planowanego odbycia zgromadzenia wspólników. Kluczowe z punktu widzenia dotrzymania tego terminu są dwa elementy.

Po pierwsze, dla ustalenia poprawności zwołania zgromadzenia istotne znaczenie ma tylko data wysłania zaproszeń do udziału w zgromadzeniu. Znaczenia w tym zakresie pozbawiona jest data podjęcia decyzji o zwołaniu zgromadzenia przez zarząd (w formie uchwały) lub inną osobę uprawnioną do tego na podstawie nadanego umową szczególnego uprawnienia (na przykład przez prezesa zarządu samodzielnie).

Bez znaczenia jest także data otrzymania przez wspólników zaproszenia do udziału w zgromadzeniu. Co więcej możliwa jest nawet sytuacja, w której wspólnik nie otrzyma zaproszenia przed dniem odbyciem zgromadzenia.

Zachowaj ostrożność przy obliczaniu terminu

Drugą istotną rzeczą jest sposób obliczania 2 tygodniowego terminu. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku sposób sformułowania art. 238 Kodeksu spółek handlowych, który nakazuje aby do wysłania zaproszenia doszło najpóźniej na 2 tygodnie PRZED dniem zgromadzenia.

Zasadą w prawie cywilnym jest to, że termin określany w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W konsekwencji 2 tygodnie od poniedziałku 1 września 2014 roku upływają z końcem poniedziałku dnia 15 września 2014 roku.

Zgromadzenie wspólników ma zostać jednak zwołane najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem zgromadzenia. W konsekwencji, aby zgromadzenie wspólników zostało zwołane z zachowaniem 2 tygodniowego terminu, 2 tygodniowy termin musi upłynąć z końcem dnia poprzedzającego dzień planowanego zgromadzenia.

Odwołując się do podanego przed chwilą przykładu, jeżeli zaproszenia do udziału na zgromadzenie wspólników zostaną wysłane w poniedziałek 1 września 2014 roku, to zgromadzenie wspólników będzie mogło się odbyć najwcześniej 16 września 2014 roku. Upraszczając, aby zachować ten problematyczny termin do 2 tygodniowego okresu należy dodać 1 dzień zapasu.

Termin zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o. – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać zwołane najpóźniej na 2 tygodnie PRZED planowanym dniem odbycia zgromadzenia.

Rozstrzygające znaczenie dla zachowania tego terminu ma dzień wysłania zaproszeń do udziału w zgromadzeniu. Musisz także zwrócić szczególną uwagę na to, że 2 tygodniowy termin musi upłynąć w dniu poprzedzającym dzień zgromadzenia wspólników.