Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czynności niezbędne dla założenia i zarejestrowania spółki zoo można pomocniczo podzielić na pewne etapy. Etapy te przedstawię Ci w ramach materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Zwracam uwagę, że etapy te dotyczą rejestracji spółki zoo w tradycyjny sposób. Od pewnego czasu spółkę zoo można zarejestrować w sposób elektroniczny, procedura ta różni się w sposób znaczący od tej tradycyjnej procedury rejestracji spółki zoo.

Kroki przedstawione przeze mnie w ramach tego materiału to kroki czysto techniczne, nie obejmują szeregu czynności, które powinieneś wykonać przed zarejestrowaniem spółki zoo – na przykład zastanowienia się czy ten rodzaj spółki jest najbardziej optymalny w danym przypadku, czy też ułożenia przyszłych relacji pomiędzy wspólnikami w spółce (poprzez umiejętne opracowanie tekstu umowy, na przykład z uwzględnieniem uprawnień osobistych przyznawanych na rzecz poszczególnych wspólników).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat etapów zakładania spółki z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Krok 1 – umowa spółki zoo

Jednym z etapów zakladania spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki.Pierwszym etapem zakładania spółki zoo jest zawarcie umowy spółki zoo albo podpisanie aktu założycielskiego tej spółki, jeżeli zakładana jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki zoo albo akt założycielski spółki zoo muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, wobec czego konieczna będzie wizyta u notariusza.

Krok 2 – pokryj kapitał zakładowy

Drugim z etapów jest wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (oraz ewentualnej nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów, jeżeli zostało to przewidziane w umowie spółki).

Wniesienie wkładu będzie najczęściej polegało na wpłaceniu na rachunek bankowy spółki zoo odpowiedniej sumy pieniężnej, może także polegać na przykład na przeniesieniu na spółkę prawa własności nieruchomości (na przykład gruntu, na którym zostanie wybudowany budynek mieszkalny) albo rzeczy ruchomej (na przykład samochodu dostawczego).

Krok 3 – powołaj zarząd

Trzecim z etapów zakładania spółki zoo jest powołanie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do powołania zarządu może dojść na dwa sposoby:

  1. w drodze uchwały zgromadzenia wspólników (ew. decyzji jedynego wspólnika spółki zoo) – w tym celu konieczne będzie przeprowadzenie zgromadzenia wspólników, przy czym protokół zgromadzenia wspólników nie musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, wystarczy sporządzenie go w zwykłej formie pisemnej;
  2. w drodze decyzji poszczególnych wspólników, jeżeli umowa przyznała tym wspólnikom uprawnienie osobiste do wyznaczania poszczególnych członków zarządu.

Jeżeli w spółce ma funkcjonować rada nadzorcza albo komisja rewizyjna, określenie ich składu także będzie krokiem niezbędnym dla założenia spółki zoo. O tym kiedy w spółce zoo trzeba powołać radę nadzorczą pisałem w jednym z poprzednich wpisów.

Krok 4 – złóż wniosek o wpis do KRS

Czwartym z etapów jest wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrealizowanie tego kroku odbywa się poprzez złożenie wniosku o wpis spółki zoo do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (czynności z tym związane leżą po Twojej stronie) oraz wpisanie spółki przez sąd rejestrowy do KRS.

Z tym krokiem związane są także inne czynności techniczne – na przykład ogłoszenie o wpisie spółki do KRS w MSiG – Monitorze Sądowym i Gospodarczym, krok ten jest już realizowany  samodzielnie przez sąd rejestrowy, wymaga jedynie dokonania odpowiedniej opłaty w chwili składania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS.

Krok 5 – uzyskaj inne pozwolenia

Piątym z etapów związanych z zakładaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wpisywanie spółki zoo do innych rejestrów, uzyskiwanie numerów identyfikacyjnych (na przykład NIP oraz REGON), czy uzyskiwanie lub przenoszenie pozwoleń na prowadzenie określonej działalności lub podejmowanie określonych działań (na przykład zezwoleń związanych z ochroną środowiska, czy pozwoleń budowlanych).

Część z tych czynności związana jest bezpośrednio ze składaniem wniosku o wpis spółki zoo do KRS (na przykład w zakresie nadawania numeru NIP, REGON, zgłaszania płatnika składek do ZUS) i odbywa się w ramach tak zwanej procedury jednego okienka. Część z kolei będziesz musiał przeprowadzić niezależnie od tej procedury, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Etapy zakładania spółki zoo – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zakładanie i rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można podzielić na 5 etapów.

Do etapów tych zalicza się: zawarcie umowy spółki zoo, powołanie organów spółki, wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, a także wpisanie spółki do KRS wraz z uzyskaniem innych numerów identyfikacyjnych oraz ewentualnie innych zezwoleń związanych z przyszłą działalnością spółki.